Datos de rendición

O Estatuto de Autonomía de Galicia outorga ao Consello de Contas de Galicia as competencias para a fiscalización das contas do sector público da comunidade autónoma. Esta competencia implica a obriga das diferentes entidades que compoñen o referido sector público a render as súas contas a esta Institución.

Analízase a rendición ao Consello de Contas das contas anuais dun exercicio por parte das seguintes entidades sometidas a esta obriga:

Tamén están sometidos á obriga de rendición anual de contas os entes que integran o sector público local, se ben quedan fóra do ámbito deste informe xa que a análise do cumprimento do deber de render contas inclúese no informe anual sobre o sector público local.

Segundo a Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Administración autonómica formará anualmente a Conta Xeral da Comunidade, que abranguerá a totalidade das operacións económicas levadas a cabo durante o exercicio pola Administración e os seus entes dependentes. Porén, non todas as entidades controladas pola Administración autonómica integran os seus estados contables na Conta Xeral. Deste xeito, a rendición das contas ao Consello fíxose a través de dous medios: