As entidades locais, como xestores de fondos públicos, teñen a obriga de informar, xustificar e responsabilizarse da actividade económico-financiera realizada durante o exercicio. A tal fin, elaboran a Conta Xeral, que reflicte a xeito en que se desenvolveu a devandita actividade.

A rendición de contas é o acto administrativo mediante o que os responsables da xestión dos fondos públicos (contadantes) informan, xustifican e se responsabilizan da aplicación dos recursos postos á súa disposición nun exercicio económico.

O artigo 223 do TRLRFL impón ás entidades locais a obriga de render as súas contas antes do 15 de outubro de cada ano seguinte ao exercicio a que aquelas se refiren, establecendo o devandito TRLRFL e as diversas instrucións de contabilidade que determinan o seu contido, estrutura e normas de elaboración, que a Conta Xeral da entidade local estará formada pola conta da propia entidade así como pola conta de tódolos organismos e sociedades delas dependentes, ao que se engadirá como documentación complementaria:

Os estados de rendición poderán ser:

Nesta sección ofrecénse enlaces para a consulta dos diferentes estados integrantes da Conta Xeral da entidade seleccionada, que se amosan de xeito consolidado, integrando os estados da entidade principal e os dos seus organismos autónomos dependentes. Non se integra a información correspondente ás socierdades mercantís dependentes, por remitir a información económico financeira cunha estrutura diferente.

Nesta sección ofrecénse enlaces para a consulta dos diferentes estados integrantes da Conta Xeral da entidade seleccionada.

O estado de liquidación do orzamento de gastos informa sobre a forma de execución do orzamento de gastos dunha entidade local no ano de referencia, permitindo coñecer canto e como se gastaron os recursos do ano e quén os gastou.

Atendendo á natureza económica do gasto, este estado reflicte a execución realizada en materia de gastos de persoal (Capítulo I), compra de bens correntes e servizos (capítulo II), gastos financeiros (capítulo III), transferencias correntes e de capital (capítulos IV e VII), investimentos (capítulo VI), así como en activos e pasivos financeiros (capítulos VIII e IX).

Agrupado por columnas, poden verse as fases de execución do gasto público:

O estado de liquidación do orzamento de ingresos informa sobre a maneira en que se executou o orzamento de ingresos recollendo tanto o importe dos recursos obtidos pola entidade como a procedencia dos mesmos.

Atendendo á natureza económicoa do ingreso, este estado reflicte a execución dos impostos directos (IBI, IAE, Vehículos, etc), impostos indirectos (Imposto sobre construcións, etc), taxas e prezos públicos, transferencias correntes e de capital (fondos, subvencións, axudas do Estado, Comunidade Autónoma, etc), así como ingresos patrimoniais, alleamento de investimentos e activos e pasivos financeiros

A información estrutúrase nas seguintes columnas:

O resultado orzamentario é a diferenza entre a totalidade dos dereitos recoñecidos netos e as obrigas recoñecidas netas dun exercicio económico polo que reflicte o superávit ou déficit deste.

O resultado orzamentario axustado obtense aumentando ou diminuíndo, segundo proceda, o resultado orzamentario polo importe das obrigas financiadas con remanente de tesourería para gastos xerais e polo importe das desviacións de financiamento derivadas dos gastos con financiamento afectado.

Se este resultado é negativo pon de manifesto a existencia dunha execución contraria ao principio de estabilidade orzamentaria dado que cos dereitos recoñecidos nun exercicio non se poden atender os gastos xerados no mesmo.

O remanente de tesourería é una magnitude de carácter orzamentario que é un recurso para financiar gasto se é positiva, ou défict a financiar se é negativa. Calcúlase a fin de exercicio, antes do peche da contabilidade, engadindo aos fondos líquidos os dereitos pendentes de cobro e restándolle as obrigas pendentes de pago, referindo todas as cifras a 31 de decembro do ano.

Para obter o remanente de tesourería dispoñible para o financiamento de gastos xerais do remanente de tesourería, calculado conforme o parágrafo anterior, dedúcese o importe dos dereitos de cobro de difícil ou imposible recadación e o exceso de financiamento afectado producido.

O importe dos dereitos de difícil o imposible recadación ven dado pola parte do saldo da conta 490 ”provisión para insolvencias” que corresponda a dereitos incluídos no cálculo do remanente de tesourería.

Estado financeiro que recolle a situación e composición patrimonial da entidade ao peche do exercicio económico.

Estado financeiro que recolle o aforro o desaforro producido nun exercicio pola actividade da entidade.

Recolle graficamente a evolución interanual para unha entidade en concreto, dos indicadores de magnitudes orzamentarias (débeda por habitante, carga financeira por habitante, índice de aforro bruto, período mínimo de amortización da débeda e superávit/déficit por habitante), indicadores do orzamento de gastos ( Gasto público por habitante, Gasto de persoal por habitante, Custo dos servizos públicos por habitante, Gasto en investimentos por habitante), ou indicadores do orzamento de ingresos ( Ingreso público por habitante, Presión fiscal por habitante, Principais ingresos correntes e Índice de dependencia das subvencións recibidas).

A capacidade/necesidade de financiamento na contabilidade pública establécese a partir do resultado orzamentario, que se calcula mediante a elaboración do estado de liquidación do orzamento. Este estado de liquidación proporciona as seguintes magnitudes: