Indicadores agregados

Estados contables agregados

O estado de liquidación do orzamento de gastos informa sobre a forma de execución do orzamento de gastos dunha entidade local no ano de referencia, permitindo coñecer canto e como se gastaron os recursos do ano e quén os gastou.

Atendendo á natureza económica do gasto, este estado reflicte a execución realizada e materia de gastos de persoal (Capítulo I), compra de bens correntes e servizos (capítulo II), gastos financeiros (capítulo III), transferencias correntes e de capital (capítulos IV e VII), investimentos (capítulo VI), así como en activos e pasivos financeiros (capítulos VIII e IX).

Agrupado por columnas, poden verse as fases de execución do gasto público:

A capacidade/necesidade de financiamento na contabilidade pública establécese a partir do resultado orzamentario, que se calcula mediante a elaboración do estado de liquidación do orzamento. Este estado de liquidación proporciona as seguintes magnitudes: