Datos de rendición xerais

Datos de rendición por filtro

Contido

O artigo 223 do TRLRFL impón ás entidades locais a obriga de render as súas contas antes do 15 de outubro do ano seguinte a que aquelas se refiren, establecendo o devandito TRLRFL e as diversas instrucións de contabilidade que determinan o seu contido, estrutura e normas de elaboración, que a Conta Xeral da entidade local estará formada pola conta da propia entidade así como pola conta de todos os organismos e sociedades delas dependentes, ao que se engadirá como documentación complementaria:

Catalogación

A análise desa documentación determina a súa clasificación nalgunha das seguintes categorías:

E, en todos os casos, coa indicación de se se cumpriu coa obriga de rendición en prazo (antes do 15 de outubro do ano seguinte) ou fóra de prazo.