Vostede está aquí

Novas

luns, 23 Maio 2016, 13:18

O Consello de Contas de Galicia informa que dende o 18 de maio xa se pode efectuar a rendición das contas correspondentes ao exercicio 2015, a través da dirección www.rendiciondecuentas.es. Esta rendición, de conformidade cos artigos 212.5 e 223 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, debe efectuarse antes do próximo 15 de outubro.

mércores, 27 Abril 2016, 12:45

No apartado de Provision de postos de traballo publícanse a resolución do procedemento de cobertura temporal en comisión de servizos de tres postos de traballo no Consello de Contas de Galicia por acordo da Comisión de Goberno do 22.04.2016 

xoves, 11 Febreiro 2016, 14:55

O Consello de Conta publica a seguinte Resolución no DOG nº26  do 9 de febreiro de 2016 ( tamén pode consultarse no menú Consello-> Normativa ):

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Pleno do 27 de xaneiro de 2016 polo que se aproba a instrución relativa ao artigo 218.3 do texto refundido da Lei de facendas locais, en relación coa información sobre acordos e resolucións das entidades locais contrarios a reparos formulados por interventores locais e anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa.

martes, 26 Xaneiro 2016, 10:40

Desde o menú do Perfil do contratante poderá acceder á Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, na que atopará a información relativa á licitación dun contrato de seguro colectivo de accidentes persoais (ID 23961), anunciada no DOG nº. 15, do 25.01.2016.

mércores, 16 Decembro 2015, 13:21

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á adxudicación "Subministración,por lotes e por prezos unitarios, para a adquisición de pezas de uniforme para o persoal laboral do Consello de Contas de Galicia"

venres, 13 Novembro 2015, 12:29

No menú do Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á licitación "Subministración,por lotes e por prezos unitarios, para a adquisición de pezas de uniforme para o persoal laboral do Consello de Contas de Galicia"

luns, 31 Agosto 2015, 14:09

No DOG nº 163 do 27 de agosto de 2015, publicouse a RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2015 pola que se fai público o acordo relativo á elección de membros do Consello de Contas de Galicia.

luns, 31 Agosto 2015, 13:35

No DOG nº164, do venres 28 de agosto de 2015, publicouse a LEI 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción. Pode tamén descargarse dende o menú Normativa

venres, 3 Xullo 2015, 11:07

Toda a información de detalle relativa tanto á rendición de contas como á situación financeira do sector público local de Galicia (e estatal), está disponible para a súa consulta na páxina web do Consello de Contas de Galicia a través del menú Rendición do Sector local

Páxinas