Vostede está aquí

Novas

luns, 27 Abril 2020, 11:33

O Consello de Contas de Galicia, como órgano de control externo con competencias en materia de prevención da corrupción, ten grande interese en promover a investigación en materias relacionadas con esta competencia.

Unha das formas de contribuír a este obxectivo consiste en empregar instrumentos que incentiven a elaboración de traballos relacionados coa prevención da corrupción no sector público como son os premios de investigación.

Con tal finalidade o Pleno da Institución aprobou a finais de 2019 as bases reguladoras do “Premio Carlos G. Otero Díaz” , cuxa primeira convocatoria se publica hoxe no Diario Oficial de Galicia. O premio está dotado cun importe de 4.500 euros e o prazo para presentar os traballos de investigación finaliza o 31 de outubro de 2020. O xurado está composto por José Antonio Redondo López, conselleiro maior do Consello de Contas, que o preside, e por profesionais de recoñecido prestixio neste ámbito como María Concepción Campos Acuña, María...

luns, 13 Abril 2020, 17:34
  1.  A suspensión do prazo de remisión está supeditada ao cumprimento dos requisitos previstos no apartado 1 do artigo 48, é dicir: Que os órganos encargados de remitir a información procuren cumprir os prazos establecidos. Que a suspensión do prazo está vinculada á imposibilidade de cumprir cos prazos establecidos. Que a imposibilidade de cumprir os prazos sexa acordada pola entidade e se materialice nunha declaración do seu representante que deberá ser comunicada o Tribunal de Contas, quen informará periodicamente ao Consello de Contas.
  2.  A expresión “información financeira” inclúe toda aquela información que afecte directa ou indirectamente aos dereitos e obrigas da facenda pública, polo que comprende a información relativa ao control interno das entidades locais por parte dos órganos de intervención. Neste caso, cando esta información no poida ser remitida antes do 30 de abril (tal e como sinala a normativa de aplicación) como consecuencia da declaración do estado de...
mércores, 1 Abril 2020, 14:05

Segundo o artigo 48.3 do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, os prazos previstos na normativa reguladora da remisión das contas e o resto da información financeira ao Tribunal de Contas (e Consello de Contas de Galicia), quedarán suspendidos desde a declaración do estado de alarma, e nos termos previstos nos apartados 1 e 2 do mencionado artigo, renovándose o seu cómputo cando desapareza a dita circunstancia ou ampliándose o prazo previsto nun período equivalente ao da duración efectiva do estado de alarma.

Enlace ao BOE

xoves, 27 Febreiro 2020, 09:29

Onte, o Conselleiro da área de Conta Xeral, Constantino Carreiras, xunto cos presidentes dos demais Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas e o Presidente do Tribunal de Contas asinaron un convenio para renovar a súa colaboración no uso da Plataforma e do Portal de Rendición de Contas das Entidades Locais, como instrumentos para mellorar o control e promover maior transparencia sobre as contas xerais e a xestión das entidades locais.

luns, 23 Decembro 2019, 11:43

O Pleno do Consello de Contas de Galicia remitiu ao Parlamento de Galicia o seu Plan de traballo para o ano 2020, que contén as actuacións a levar a cabo no vindeiro exercicio nos ámbitos da función fiscalizadora e de prevención da corrupción.
Ligazón aos plans de traballo

luns, 23 Decembro 2019, 11:25

O Consello de Contas remitiu ao Parlamento de Galicia os seu primeiro diagnóstico sobre os sistemas de control interno e estratexia de prevención de riscos da corrupción na Administración xeral da Xunta de Galicia.

luns, 23 Decembro 2019, 11:19

O Consello de Contas remitiu ao Parlamento de Galicia o informe de fiscalización sobre a actuación das entidades locais de Galicia de máis de 10.000 habitantes en materia medioambiental, exercicios 2017-2018.
Ligazón aos últimos informes

mércores, 4 Decembro 2019, 10:52

O  Consello de Contas, en colaboración coa EGAP, organizou un curso monográfico sobre o sistema de integridade institucional nas Administracións Públicas.

 

mércores, 27 Novembro 2019, 15:04

Onte, na sede do Tribunal de Contas, tivo lugar a reunión semestral da Comisión de Coordinación dos Presidentes do Tribunal de Cuentas e dos Órganos de Control Externo das comunidades autónomas (OCEx).

 

Páxinas