Rendición do Sector autonómico

Publicación da información de rendición en cada exercicio contable das entidades do Sector Público da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén están dispoñibles os resumos das contas individualizadas para a súa descarga.

Buscador de informes de rendición ou contas rendidas.