Vostede está aquí

Presentación

¿Qué é o Consello de Contas?

O Consello de Contas de Galicia é o ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.

Como órgano estatutario que emana do Parlamento de Galicia,  exerce as súas funcións con plena independencia do poder político e sometemento á orde xurídica.

O Consello de Contas, no exercicio das funcións de fiscalización, poderá actúar:

  • De oficio ou a pedimento do Parlamento
  • Por delegación do Tribunal de Cuentas
  • Por delegación dos órganos de control externo da Comunidad Económica Europea, de conformidade coa lexislación que fose aplicable