Vostede está aquí

Estrutura interna

O Consello de Contas estrutura a actividade fiscalizadora en departamentos sectoriais (ou áreas) baixo a dirección dun conselleiro adscrito ao mesmo.

Área de Coordinación Xeral

Excmo. Sr. Conselleiro

D. José Antonio Redondo López

Auditores

 • D. Andrés Alonso García
 • D. Juan Caamaño Cebreiro

Área de Conta Xeral

Excmo. Sr. Conselleiro

D. Constantino Carreiras Souto

Auditores

 • D. Guillermo A. Álvarez Ropero
 • Dona Mª Teresa Mateo Fernández
 • D. Manuel J. Santana Suárez

Área de Institucional

Excma. Sra. Conselleira

Dª. Beatriz Rodríguez Fraga

Auditores

 • D. Enrique Blanco Rey
 • D. Eloy Morán Méndez
 • Dona Isabel García Garrido

Área de Corporacións Locais

Excma. Sra. Conselleira

Dª. Mª Begoña Villaverde Gómez

Auditores

 • D. Luís Fuentes García
 • D. Juan José García Martínez
 • D. Benito Díaz Arce
 • D. José Manuel Pumares Besteiro

Área do Sergas

Excma. Sra. Conselleira

Dª. Ana Mª Otero López

Auditores

 • D. Santiago Martínez Romero
 • D. José Eduardo Sánchez Campos
 • D. Ulpiano L. Villanueva Rodríguez

Composición da Secretaría Xeral

A Secretaría Xeral organizase segundo as súas funcións tal e como se mostra a continuación:

Ilmo. Sr. Secretario Xeral

D. Manuel J. Santana Suárez

 • Letrado Maior - D. Antonio Alonso Rodríguez
 • Letrado - D. José Luís Rodríguez Pedreira
 • Interventor - D. Fernando Rodríguez Couceiro
 • Xefa do Servizo de Informática - Dona Mª del Mar Cibreiro Cordero
 • Xefa de Sección de Arquivo e Biblioteca - Dona Caridade Sanz Bravo
 • Xefe de Sección de Persoal e Material - D. José Manuel Dacal Vázquez
 • Xefe de Sección de Xestión Económica - D. Valentín Lagoa Martínez