Declaracións de actividades e de bens patrimoniais dos altos cargos

De acordo coas esixencias da normativa de transparencia, publícase o Acordo do Pleno do Consello de Contas do 27/01/2016 no que se regula o réxime transitorio do rexistro de actividades e do rexistro de bens patrimoniais dos altos cargos da Institución, así como as declaracións correspondentes.

Acordo do Pleno do 27/01/2016

Declaracións de actividades

Declaracións de bens patrimoniais