Reunión da Comisión de Coordinación dos Presidentes do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo

Onte, na sede do Tribunal de Contas, tivo lugar a reunión semestral da Comisión de Coordinación dos Presidentes do Tribunal de Cuentas e dos Órganos de Control Externo das comunidades autónomas (OCEx). Durante este encontro, presidido pola Presidenta do Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, os responsables das Institucións de Control Externo abordaron diversas cuestións de interese compartido, ao obxecto de continuar impulsando a cooperación e a colaboración entre elas, contribuíndo deste xeito a un control público máis rigoroso, eficaz, confiable e transparente a nivel global.

Así, os máximos representantes das Institucións fiscalizadoras puxeron en común os criterios que se terán en conta para a selección de traballos e as principais áreas que serán obxecto de control no marco dos respectivos programas de fiscalización para 2020. Iniciativas fiscalizadoras que pretenden ser receptivas ás demandas da sociedade, ás contornas cambiantes e aos riscos emerxentes, ao obxecto de devir relevantes e impulsar a mellora da xestión dos fondos públicos. Os programas recollerán fiscalizacións sobre materias relevantes e de actualidade, sobre áreas da xestión nas que se identificaron riscos e nas que se xestiona un volume de recursos relevante, facendo especial fincapé nas entidades que non renden contas. Ademais, se aposta pola integración de aspectos transversais nas fiscalizacións tales como a transparencia, a igualdade, a sustentabilidade ambiental e a preparación e implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Destacouse a significación das recomendacións, facendo do seguimento do cumprimento destas un aspecto importante da súa actuación.

Os presidentes puxeron de manifesto a súa preocupación pola redución dos niveis de rendición en prazo das contas das entidades locais correspondentes ao exercicio 2018, que é a tendencia dos últimos exercicios. Ante esta situación, insístese na necesidade de que se adopten medidas para activala. Conseguir a plena rendición constitúe unha prioridade para as institucións fiscalizadoras, xa que a mesma non só constitúe unha obriga legal, senón dun deber básico para facer efectiva a necesaria transparencia da xestión e posibilitar o control, constituíndo a súa omisión un déficit democrático.

Na xornada tamén se examinou a situación en que se achan as actuacións que se están desenvolvendo en colaboración; entre outras, as fiscalizacións coordinadas no ámbito autonómico e local. As primeiras diríxense ao control dos procesos de extinción das entidades dependentes das Comunidades Autónomas como consecuencia da reestruturación do seu sector público, á aplicación por aquelas da Lei de Dependencia, e á implantación da contabilidade analítica nas universidades; no ámbito local, devanditos controis coordinados recaen sobre os expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito. Ademais, respecto do ámbito local examináronse outras iniciativas en marcha derivadas dos cambios na normativa reguladora do control interno, e que perseguen ofrecer ao Tribunal de Cuentas maior información sobre os resultados deste, así como das actuacións conxuntas que se están levando a cabo para impulsar a rendición de contas.

Os responsables das Institucións de control reiteraron o seu compromiso coas Tecnoloxías da Información e apostaron por continuar avanzando no proceso de implantación das mesmas para o desenvolvemento dos procedementos de fiscalización e para a súa propia xestión interna. Así mesmo, insistiron na conveniencia de promover a interconexión das súas propias aplicacións e plataformas electrónicas con outras xa existentes na súa contorna de actuación, entre outros, no ámbito da contratación pública, ao obxecto de maximizar a eficiencia na obtención da información sobre a xestión e no seu control.

Igualmente foron obxecto de análise outros ámbitos nos que estima poderían reforzarse a cooperación e a colaboración institucional; entre outras áreas, en materia de formación do persoal, así como no intercambio de experiencias e boas prácticas de fiscalización. Desta forma contribuirase a potenciar unha rede de coñecemento entre o persoal das Institucións de control e a homoxeneizar criterios, procedementos e ferramentas para o exercicio da fiscalización.