Reunión da Comisión de Coordinación do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo

O pasado 19 de xaneiro, celebrouse, mediante videoconferencia, a reunión da Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas do Tribunal de Contas e os Órganos autonómicos de Control Externo (OCEX), con obxecto de analizar o desenvolvemento das fiscalizacións que se están realizando de maneira conxunta e establecer pautas de colaboración para as actuacións fiscalizadoras que se aborden nos futuros programas de todas as institucións de control externo no ámbito autonómico.

A sesión, presidida polo Conselleiro de Contas do Departamento de Comunidades Autónomas do Tribunal de Contas, Anxo Algarra, contou coa participación da Presidenta da Cámara de Comptos de Navarra, Asunción Olaechea; o Síndico Maior da Sindicatura de Comptes das Illes Balears, Joan Rosselló; o Vicepresidente da Cámara de Contas de Aragón, Luís Rufas; a Síndica da Sindicatura de Comptes de Catalunya, Emma Balseiro; o Conselleiro do Consello de Contas de Castela e León, Miguel Ángel Jiménez García; a Síndica da Sindicatura de Comptes da Comunitat Valenciana, Marcela Mirou; o Conselleiro do Tribunal Vasco de Contas Públicas, Eusebio Melero; o Síndico da Sindicatura de Contas do Principado de Asturias, Eduardo Rodríguez Enríquez; os Conselleiros Auditores da Audiencia de Contas de Canarias, Inmaculada Saavedra e Fernando Figuereo; a Conselleira da Cámara de Contas da Comunidad de Madrid, María Vitoria Malavé; a Conselleira da Cámara de Contas de Andalucía, Sandra Garrido; e o Conselleiro do Consello de Contas de Galicia, Constantino Carreiras.

Na reunión examinouse o avance dos traballos que actualmente se está a colaborar relativos á fiscalización da aplicación polas Comunidades Autónomas da Lei de Dependencia, así como á fiscalización da implantación da contabilidade analítica nas universidades públicas, que se plasmarán en informes que reflictan os resultados comúns a todo o ámbito autonómico co fin de identificar debilidades e ofrecer recomendacións que axuden a mellorar a xestión das entidades fiscalizadas.

Así mesmo, analizáronse as iniciativas fiscalizadoras que cada institución pretende abordar no ano 2021, moitas das cales teñen como punto común a súa referencia á xestión económico-financeira do COVID-19, sen prexuízo de destacar que a análise das medidas para afrontar os aspectos sanitarios, económicos e sociais da crise continuará nos anos seguintes, dada a súa repercusión a medio e longo prazo.

En relación con iso, expuxéronse as distintas fiscalizacións que se incluíron ou se espera incluír nos respectivos programas anuais de cada institución relacionados coa xestión do COVID-19, en distintos ámbitos como: a contratación pública, as subvencións e axudas ou a contratación de persoal, conveuse en seguir mantendo os contactos a fin de coordinar as actuacións e adoptar criterios comúns nas fiscalizacións desenvolvidas.

A Comisión reflectiu novamente o compromiso de colaboración de todas as institucións participantes, poñendo de manifesto a importancia do control externo para verificar a adecuada xestión da actividade económico-financeira no ámbito público e a súa relevancia actual e futura á hora de fiscalizar en particular a distribución e o uso dos fondos europeos e dos recursos públicos destinados a paliar os efectos da pandemia. Igualmente, puxo de relevo a necesidade de impulsar o traballo en común co fin de homoxeneizar os criterios e as actuacións emprendidas, e contribuír deste xeito á mellora dos procedementos e sistemas que permitan un control máis esixente e efectivo do sector público autonómico.