Reunión da Comisión da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades Locais do Tribunal de Contas e os Órganos de Control Externo

Onte celebráronse dúas reunións das Comisións de Coordinación do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo das comunidades autónomas (OCEX) no ámbito local e sobre a Plataforma de Rendición de Contas, nas que se abordaron distintas actuacións encamiñadas a reforzar a colaboración no control do sector público local e na mellora da rendición de contas e da súa fiscalización.

Entre as cuestións analizadas inclúense as relativas á situación das fiscalizacións sobre o sector público local que están a levar a cabo tanto o Tribunal de Cuentas como os OCEX, así como as propostas para ser incluídas nos seus Programas ou Plans de Fiscalización para o ano 2020. Entre elas, analizouse a posibilidade de levar a cabo actuacións fiscalizadoras coordinadas entre o Tribunal e os  OCEX, en aras da maior eficiencia na utilización dos recursos e a obtención da máxima relevancia dos resultados.

Adicionalmente, presentouse o contido da proposta de modificación das Instrucións do Tribunal de Cuentas sobre a rendición das contas xerais e sobre a remisión de información relativa ao exercicio do control interno das entidades locais. Esta última deriva, especialmente, das novidades introducidas no control interno das entidades do sector público local polo Real Decreto 424/2017, do 28 de abril, que permitirán dispoñer de maior e máis completa información sobre o exercicio do devandito control interno e os seus principais resultados.

Outro aspecto que se puxo en coñecemento dos OCEX foi o relativo á emisión de requirimentos  conminatorios aos titulares dos órganos da Intervención local que non remitiron a información preceptiva en materia de control interno. O devandito trámite é previo á adopción de medidas coercitivas contra eles, en caso de persistir no incumprimento.

Plataforma: maior transparencia das contas e da xestión pública

Así mesmo, tivo lugar a reunión da Comisión da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades Locais, instrumento no que participan o Tribunal de Contas e a maioría dos OCEX para a remisión telemática, polas entidades locais, de toda a información obrigatoria relativa ás súas contas xerais, contratos, convenios e en materia de control interno.

Esta Plataforma constitúe un modelo de éxito para promover a mellora da rendición de contas e doutra información relevante, así como para a súa verificación e fiscalización conforme a parámetros homoxéneos polo conxunto de Institucións de Control Externo que participan nela.

Entre as cuestións debatidas, incluíronse as relativas á futura licitación dos servizos para a utilización, explotación e mantemento das aplicacións informáticas que forman a Plataforma e o Portal de Rendición de Contas (www.rendiciondecuentas.es). Este instrumento proporciona aos cidadáns información sobre as entidades locais e o estado da súa rendición de contas, así como sobre o contido das mesmas, o que contribúe á maior transparencia das contas e da xestión do sector público local.

Outras das iniciativas analizadas tivo que ver cos novos desenvolvementos da Plataforma, como a realización de notificacións telemáticas e a próxima implantación dun módulo específico en materia de control interno, que incorporará as principais novidades producidas neste ámbito, derivadas do Real Decreto 424/2017 antes mencionado. En especial, destaca a súa utilización para a remisión, polos órganos de Intervención local, daqueles feitos que puidesen ser constitutivos de responsabilidade contable, para o seu traslado á Sección de Axuizamento do Tribunal de Cuentas.

Finalmente, debatéronse cuestións técnicas que se abordarán no futuro, como a remisión, xunto ás contas xerais, dos informes de auditoría realizados sobre as entidades dependentes das entidades locais e a conexión coa Plataforma de Contratación do Sector Público, para facilitar o envío da información contractual e a redución de trámites.