Remisión dos últimos informes

O Consello de Contas remite ao Parlamento de Galicia os últimos informes de fiscalización que completan a remisión efectuada en xullo de 2016 xunto coa Memoria 2015