Remisión de informes de fiscalización ao Parlamento de Galicia

O Consello de Contas remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia a súa memoria e as súas contas correspondentes ao ano 2018 e os seguintes informes de fiscalización, e que se atopan na páxina web da Institución:

Informes xerais:

 • O Informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, exercicio 2017, que inclúe a Declaración definitiva sobre o seu exame e comprobación.
 • O Informe económico – financeiro das entidades instrumentais autonómicas, exercicio 2017.
 • O Informe de fiscalización da Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde, exercicio 2017.
 • O Informe de fiscalización da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia, exercicio 2017.
 • O Informe de fiscalización de Fondos europeos, exercicio 2017.
 • O Informe de fiscalización do FCI, exercicio 2017.

Informes específicos:

 • O Informe de fiscalización do concerto co Hospital Povisa.
 • O Informe sobre os procesos de extinción de entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Exercicios 2010-2016.
 • O Informe de fiscalización sobre o endebedamento das Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2016.
 • O Informe de fiscalización da Responsabilidade Patrimonial do Sergas.
 • O Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia da Coruña. Exercicio 2016.
 • O Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Lugo. Exercicio 2016.
 • O Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Ourense. Exercicio 2016.
 • O Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos expedientes con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de Pontevedra. Exercicio 2016.
 • O Informe de fiscalización da rendición da Conta Xeral Entidades Locais de Galicia. Exercicio 2017.
 • O Informe de fiscalización selectiva do Concello de Boiro. Exercicios 2015-2016.
 • O Informe de fiscalización de seguimento das recomendacións da contratación administrativa dos exercicios 2010-2011. Exercicio 2016.

Esta remisión engádese á realizada o 27 de novembro do ano pasado, na que se presentaran os seguintes informes específicos:

 • O Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial. Exercicio 2016.
 • O Informe de fiscalización do Concello de Ourense. Exercicio 2016.
 • O Informe de fiscalización das resolucións e acordos contrarios aos reparos e dos acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa. Concellos de 50.000 a 75.000 habitantes: Concello de Ferrol. Exercicio 2016.

Memoria de actividades 2018

A memoria de actividades segue a incluír, por segundo ano consecutivo, a información estatística sobre o seguimento das recomendacións efectuadas ao Sector público autonómico e local.

Así mesmo, recolle por primeira vez as actuacións levadas a cabo pola Sección de Prevención da Corrupción y do Comité de Ética, e a actividade consultiva realizada polo Consello de Contas de Galicia.

Declaración definitiva da Conta Xeral da Comunidade Autónoma 2017

O informe de fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma contén a opinión sobre a representatividade xeral dos estados contables da Administración xeral, o Sergas e as demais entidades instrumentais autonómicas, declarando que dita conta reflicte razoablemente a actividade económico-financeira desenvolvida no exercicio 2017, presentando determinadas deficiencias e limitacións que se sinalan nos respectivos informes de fiscalización.

Rendición das entidades locais

A data de peche do informe (abril de 2019) do total de entidades locais de Galicia, o 94,46% remitiron as súas contas referidas a 2017 ao Consello de Contas, considerándose rendidas sen defectos o 92%. Das contas rendidas, as correspondentes a 90 entidades foron remitidas fóra de prazo.

Cabe destacar que os ingresos e gastos por habitante do conxunto dos concellos galegos representan, respectivamente, o 87,30% e o 88,26% da media española.

Toda a información relativa á rendición de contas está dispoñible na web do Consello de Contas, na que se poñen a disposición dos usuarios a utilización de distintos filtros.

Informes específicos

Destacan, entre outros, o informe de responsabilidade patrimonial do Sergas, o informe sobre o endebedamento das Entidades Locais de Galicia, o informe relativo aos procesos de extinción de determinadas entidades instrumentais autonómicas, e o informe do concerto co Hospital Povisa, no que se analiza a modificación que entrou en vigor en 2019.