Publicación no DOG do Regulamento de réxime interior do Consello de Contas

No seguinte enlace pode consultarse a publicación no DOG do Regulamento de réxime interior do Consello de Contas