Observacións á Proposición de Lei de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas e outras normas para prevención da corrupción