O Consello de Contas e a Fiscalía de Galicia asinan un protocolo de colaboración para a prevención da corrupción

O Conselleiro Maior, José Antonio Redondo e o Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, asinaron hoxe un protocolo de colaboración para a prevención da corrupción no ámbito do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.

Dentro das novas competencias atribuídas ao Consello de Contas en materia de prevención de corrupción prevese a promoción de instrumentos de colaboración cos órganos da Administración autonómica con competencias en materia de transparencia, co obxecto de promover mecanismos de autorregulación na implantación, control e seguimento dos plans de prevención de riscos da corrupción no sector público autonómico e local de Galicia.

Pola súa banda, o Parlamento de Galicia instou ao Consello de Contas para que adoptase as medidas necesarias para cooperar coa Fiscalía Superior de Galicia na persecución de prácticas corruptas.

Así mesmo, a Fiscalía ten por misión promover a acción da Xustiza en defensa da legalidade, dos dereitos dos cidadáns e do interese público, polo que é unha peza indispensable na colaboración co Consello de Contas na prevención da corrupción.

O protocolo ten por obxecto a colaboración das institucións nos seguintes ámbitos de actuación:

  • 1. Intercambio recíproco de información: A Fiscalía e o Consello de Contas intercambiarán información sobre actuacións e feitos que poidan constituír ilícitos penais ou dos que se poidan derivar outro tipo de responsabilidades, como a contable, e se darán traslado recíproco das denuncias e comunicacións que reciban que afecten ao exercicio das súas propias competencias.
  • 2. Posta en común de criterios sobre prevención da corrupción: Ambas institucións colaborarán na posta en común dos criterios adoptados que se consideren axeitados para a elaboración de plans de prevención da corrupción ou programas de cumprimento normativo que afecten ás entidades do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • 3. Formación de empregados públicos: Ambas institucións establecerán unha canle de información mutua sobre as actividades formativas que vaian desenvolver e participarán na organización conxunta de programas formativos dirixidos aos empregados públicos nos ámbitos da ética, a integridade pública e o control da corrupción.