Información das entidades do sector local

Neste apartado preséntanse datos extraídos das contas anuais rendidas polas entidades do sector local. Os datos preséntanse tanto de xeito consolidado (entidade principal e os seus entes dependentes) como a nivel individual.

Mediante a utilización dos seguintes filtros poden consultarse os principais indicadores de magnitudes orzamentarias, así como estados contables agregados.