Información agregada do sector local

Neste apartado preséntanse de xeito agregado datos extraídos das contas anuais rendidas polas entidades do sector local.

Mediante a utilización dos seguintes filtros poden consultarse os principais indicadores de magnitudes orzamentarias (a nivel consolidado por tipo de entidade), así como estados contables agregados co mesmo nivel de detalle.