Datos da rendición do sector local en Galicia

A rendición de contas é o acto administrativo mediante o que os responsables da xestión dos fondos públicos (contadantes) informan, xustifican e se responsabilizan da aplicación dos recursos postos á súa disposición nun exercicio económico.

Mediante a utilización dos seguintes filtros, pode consultarse o cumprimento da obriga de rendición da Conta Xeral,que afecta a todas as entidades locais de Galicia, así como o histórico da rendición.