Consulta web da información económico financeira

Toda a información de detalle relativa tanto á rendición de contas como á situación financeira do sector público local de Galicia (e estatal), está disponible para a súa consulta na páxina web do Consello de Contas de Galicia a través del menú Rendición do Sector local