Composición da Secretaría Xeral

A Secretaría Xeral organízase segundo as súas funcións tal e como se mostra a continuación:

Ilma. Sra. Secretaria xeral

Dª. María Luisa Cardesín Díaz

  • Letrada maior - Dª. Patricia Iglesias Rey
  • Letrado - D. José Luís Rodríguez Pedreira
  • Interventor - 
  • Xefa do Servizo de Informática - Dª. Mª del Mar Cibreiro Cordero
  • Xefa da Sección de Arquivo e Biblioteca - Dª. Caridade Sanz Bravo
  • Xefe da Sección de Persoal - D. José Manuel Dacal Vázquez
  • Xefe da Sección de Xestión Económica - D. Valentín Lagoa Martínez