Comparecencia do Conselleiro maior ante a Comisión Permanente non Lexislativa para as relacións co Consello de Contas

O Conselleiro maior compareceu o día 21 de setembro na Comisión Permanente no Lexislativa para as relacións co Consello de Contas para presentar a memoria anual 2016, que comprende a memoria de actividades e contas anuais da institución do ano 2016 e os distintos informes de fiscalización referidos ao exercicio 2015.