Canle ética de queixas e denuncias

A Canle ética de queixas e denuncias é unha canle de comunicación electrónica para que calquera empregado do Consello ou calquera outra persoa poida comunicar ao Comité de Ética as accións ou omisións que supoñan o incumprimento dos valores, principios e regras recollidos no Código ético ou as condutas de potencial transcendencia para a integridade que se advirtan no seo do Consello de Contas. Nace da conveniencia de ofrecer un espazo que permita ter coñecemento de calquera acción ou omisión contraria aos principios de bo goberno, como unha maneira de reforzar a xestión pública.

A canle inclúe mecanismos para garantir a confidencialidade de todas as informacións, e ofrece un espazo de comunicación seguro que permite o anonimato para manter o contacto co órgano xestor e coñecer o estado da tramitación. Quérese favorecer deste xeito que calquera persoa ou servidor público poida facilitar información libremente, sen temor a sufrir represalias.

Esta canle será o espazo prioritario de admisión de comunicacións, sen prexuízo de que tamén sexan admitidas as que se presenten por outras canles ou de forma presencial. Neste sentido, tamén está á disposición dos interesados unha caixa do correo física para que poidan formular queixas ou denuncias en formato papel. Con todo, nestes casos será necesaria a identificación da persoa denunciante co fin de que o órgano xestor poida manter o contacto con ela.

Para evitar malas prácticas no uso desta canle, aplicaranse criterios estritos para admitir as comunicacións anónimas e esixirase responsabilidade á aquelas persoas que comuniquen feitos con abuso de dereito ou vulnerando o principio de boa fe.

A súa xestión está atribuída ao Comité de Ética.