Axenda institucional dos altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación, a de publicar as axendas da actividade institucional pública dos membros do Consello e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano.

Axenda do mes de Xaneiro 2017

Axenda do mes de Febreiro 2017

Axenda do mes de Marzo 2017

Axenda do mes de Abril 2017

Axenda do mes de Maio 2017

Axenda do mes de Xuño 2017

Axenda do mes de Xullo 2017

Axenda do mes de Agosto 2017

Axenda do mes de setembro 2017

Axenda do mes de outubro 2017

Axenda do mes de novembro 2017

Axenda do mes de decembro 2017

Axenda do mes de xaneiro 2018

Axenda do mes de febreiro 2018

Axenda do mes de marzo 2018

Axenda do mes de abril 2018

Axenda do mes de maio 2018

Axenda do mes de xuño 2018