Aberto plazo rendición contas 2012

O próximo 21 de maio vaise a proceder á apertura do exercicio 2012 para que as Entidades locais poidan comezar a render as contas correspondentes a ese exercicio.

Coincidindo con esta apertura vanse a implantar un conxunto de funcionalidades e melloras na Plataforma. Son as seguintes: 

  1. Incorporación de novas regras que comproben a repetición ao longo de varios exercicios das incidencias da conta dunha entidade local.
  2. Ordenación das incidencias. A paulatina modificación e desenvolvemento do motor de regras ao longo dos anos de funcionamento da Plataforma orixinou que na actualidade as incidencias se visualicen para a entidade local sen seguir unha secuencia funcional lóxica. Por iso revisouse a ordenación das regras de acordo á súa tipoloxía e á conta ou estado á que se refiran. Esta nova ordenación afectará á forma na que se presentan as incidencias á entidade local no momento de validar a conta.
  3. Modificación do funcionamento das validacións relativas aos cadros da memoria en branco ou con ceros. Actualmente as validacións relativas ao contido dos cadros da memoria saltan sempre que se detecta que o cadro está cumprimentado todo con ceros., aínda que a conta relativa a este cadro efectivamente teña un valor de cero. Para evitar esta falsa incidencia vaise a modificar o funcionamento destas validacións, de maneira que non sáeche a incidencia cando no respectivo epígrafe do balance, conta de resultados ou liquidación de orzamento o dato que se ofrece sexa cero e o cadro da memoria que desenvolve este epígrafe estea tamén con ceros.