Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

venres, 13 Novembro 2015, 12:29
No Menú Consello-> Perfil do contratante poderá atopar a información relativa á licitación "Subministración,por lotes e por prezos unitarios, para a adquisición de pezas de uniforme para o persoal laboral do Consello de Contas de Galicia"
luns, 31 Agosto 2015, 14:09
No DOG nº 163 do 27 de agosto de 2015, publicouse a RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2015 pola que se fai público o acordo relativo á elección de membros do Consello de Contas de Galicia.
luns, 31 Agosto 2015, 13:35
No DOG nº164, do venres 28 de agosto de 2015, publicouse a LEI 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción. Pode tamén descargarse dende o menú Normativa