Resumo Benvida

Benvidos ao portal web do Consello de Contas de Galicia.

Ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego.

Inicio

Últimas novas

venres, 21 Decembro 2018, 13:04

O Pleno do Consello de Contas de Galicia remitiu hoxe ao Parlamento de Galicia o seu Plan de traballo para o ano 2019.
Trátase do primeiro Plan de traballo  que se enmarca dentro da planificación estratéxica aprobada a semana pasada pola Institución.

Ligazón ao plan de traballo

mércores, 19 Decembro 2018, 12:02

O Conselleiro Maior, José Antonio Redondo e o Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, asinaron hoxe un protocolo de colaboración para a prevención da corrupción no ámbito do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

xoves, 13 Decembro 2018, 13:13

Onte, o Pleno do Consello de Contas de Galicia aprobou o seu Plan Estratéxico para os anos 2019-2022, en cumprimento do previsto no seu Regulamento de réxime interior.

O Plan recolle catro eixes básicos, dentro dos cales se inclúen obxectivos estratéxicos e as medias e actuacións para a súa consecución.

Os eixes nos que se estrutura o documento son:

  • Eixe 1: Fiscalización da actividade económico-financeira do sector público de Galicia
  • Eixe 2: Prevención da corrupción
  • Eixe 3: Bo goberno e organización interna
  • Eixe 4: Fortalecemento das relacións co Parlamento, a sociedade galega e cooperación con outras entidades

O Plan poderá ser obxecto ser obxecto de seguimento, avaliación e, no seu caso, revisión durante a súa vixencia.