Reunión da Comisión de Coordinación do Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control Externo

A Comisión de Coordinación dos presidentes do Tribunal de Cuentas e dos Órganos de Control Externo das Comunidades Autónomas (OCEx) celebrou o pasado luns a súa reunión semestral, mediante videoconferencia.

Durante esta xornada, os presidentes debateron sobre as medidas adoptadas para organizar a xestión interna das súas Institucións e a execución dos traballos no período de vixencia do estado de alarma acordado con motivo da crise do COVID-19. Destacouse o esforzo realizado para adaptar a este contexto a actividade dos seus órganos de goberno e do persoal, optándose por un sistema xeneralizado de traballo non presencial, a celebración de reunións virtuais e a obtención e o intercambio de información a través de procedementos electrónicos. Os presidentes mostráronse satisfeitos dos resultados obtidos durante esta situación extraordinaria, na que as Institucións seguiron operando con regularidade, responderon con axilidade na implantación das adaptacións precisas, continuaron desenvolvendo as súas actividades e aprobaron informes de fiscalización, que foron remitidos ás Cortes Xerais e aos parlamentos autonómicos.

Evidenciouse o valor da aposta decidida que veñen realizando as Institucións fiscalizadoras pola modernización e a implantación das Tecnoloxías da Información, e que lles permitiu afrontar con celeridade e eficacia esta situación extraordinaria, reiterándose a vontade de continuar neste empeño.

Así mesmo, os presidentes abordaron as medidas que, á vista da evolución da crise sanitaria e da flexibilización das disposicións acordadas, están a planificarse en cada unha daquelas para a reincorporación do persoal, no seu momento, aos centros de traballo, o que se levará a cabo de maneira progresiva e graduada e con todas as garantías atendendo ás recomendacións sanitarias.

Na reunión, púxose de manifesto como a pandemia do COVID-19 expón grandes desafíos e está a requirir unha forte implicación das administracións públicas, o que xera, á súa vez, un gran impacto na xestión e no gasto público.

Destacouse a relevancia que neste contexto adquiren as funcións de control que as institucións fiscalizadoras teñen atribuídas, e cuxo exercicio redundará na transparencia e na rendición de contas da xestión desta crise. É un deber e un compromiso destas institucións manterse atentas aos novos retos e aos asuntos emerxentes, e atender ás demandas dos parlamentos e da sociedade, reforzando os controis de legalidade, financeiros e operativos, buscando novas solucións e recomendando medidas que, desde o ámbito da normativa ou das prácticas de xestión, redunden na mellora da xestión.

As actuacións fiscalizadoras relacionadas coa xestión das medidas adoptadas polas entidades públicas con motivo da crise sanitaria do COVID-19 que leven a cabo polo Tribunal de Cuentas e por cada un dos OCEx, incluiranse oportunamente nos seus respectivos programas de traballo. Devanditos programas elabóranse atendendo ás áreas de risco que se identifiquen na xestión pública e procuran atender a ámbitos de actualidade.

A situación xerada polo COVID-19 fai que a colaboración e a coordinación de actuacións das institucións de control externo resulten especialmente relevantes para evitar duplicidades ou lagoas no control e para procurar que este sexa máis eficiente e amplo en todo o territorio nacional. O intercambio de información sobre os respectivos programas de fiscalización, a definición de estratexias e enfoques compartidos, o establecemento de criterios e ferramentas comúns e o mantemento dun fluxo continuo de comunicación contribúen a facer máis efectivo o traballo realizado por cada unha delas no exercicio das súas competencias.