Relación de entidades e o seu estado de rendición
Exercicio: 2014
Estado de rendición: Remitidas e non remitidas
Exercicio
Provincia
Tipo
Nome
Estado
Defectos graves
NAP | CER | FICH
Def leves
TRA | COH
En prazo
Data de rendición
Información contable
En prazo: inclúe as contas recibidas antes do remate do prazo legal de rendición de contas, é dicir, antes do 15 de outubro do exercicio seguinte ao que se refiren as contas
Fora de prazo: inclúe as contas recibidas dende o día 15 de outubro do exercicio seguinte ao que se refiren as contas ata a actualidade.
Defectos: agrupa aquelas contas que presentan algunha das seguintes deficiencias, tanto na propia conta como na documentación complementaria que a acompaña. Poden ser de carácter grave (que implican a consideración de conta non rendida), ou de carácter leve. Permanecerán neste epígrafe en tanto en canto non sexan subsanadas as mesmas
Defectos leves:
- TRAM: incumprimento dos prazos de tramitación da Conta Xeral
- COH: descadres internos dos estados contables e erros de coherencia interna das propias contas rendidas.
Defectos graves: agrupa aquelas contas que presentan algunha das seguintes deficiencias, tanto na propia conta como na documentación complementaria que a acompaña:
- NAP: non consta a aprobación da Conta Xeral polo Pleno da entidade local.
- CER: non constan as actas de arqueo das existencias en caixa e/ou as certificacións bancarias dos saldos existentes a fin de exercicio.
- FICH: incidencias de integridade da conta: erros na formalidade do documento de remisión, omisión de algún estado contable da entidade principal ou dependente
Pendentes: contas recibidas pendentes de catalogar

The following items have errors:

Grid (id = 5760):
+ An exception occurred during processing. Please see the following message for details:
Cannot open the connection for the driver: com.actuate.data.oda.fastdb.
    org.eclipse.datatools.connectivity.oda.OdaException: Error connecting to Birt Analytics server: birt.ccontasgalicia.es as userSYSTEM ;
    com.actuate.ba.fastdb.exceptions.UnableCreateConnection: java.net.ConnectException: Connection refused

Table (id = 5665):
+ An exception occurred during processing. Please see the following message for details:
Cannot open the connection for the driver: com.actuate.data.oda.fastdb.
    org.eclipse.datatools.connectivity.oda.OdaException: Error connecting to Birt Analytics server: birt.ccontasgalicia.es as userSYSTEM ;
    com.actuate.ba.fastdb.exceptions.UnableCreateConnection: java.net.ConnectException: Connection refused